دبیرستان هیات امنایی شهید بهشتی

دستاورد و افتخارات