دبیرستان هیات امنایی شهید بهشتی

سخن مدیریت

دبیرستان شهید بهشتی با تلاش جمعی از فرهیختگان برای تعالی آموزش و پرورش کشور عزیزمان می کوشد تا به عرصه فراخ حیات و آموزش کشور قدم گذارد .